Senso - Turnusy. szkolenia, psychoterapeuta - Zduńska Wola

Regulamin turnusów

ZGŁOSZENIA

SENSO ALEKSANDRA JARCZEWSKA
ul. Łaska 56, lok. 2, 98-220 Zduńska Wola
TEL. 607206306
NIP: 8291465847, REGON: 101754146

Numer konta: 20 1050 1461 1000 0090 4126 9268

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do turnusu zdrowotnego i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych turnusów.
 3. Zgłoszenia udziału w turnusach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie internetowej SENSO: www.sensopsychologia.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.
 4. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w turnusie i tym samym zamówienia usługi SENSO. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.
 6. W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym.

REGULACJE FINANSOWE/REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w SENSO, uczestnik ma obowiązek dokonania płatności w ciągu 24h.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
 3. W przypadku wpłaty zadatku na dany turnus w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w turnusie powinna zostać uregulowana najpóźniej do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 4. W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie               po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji   w terminie krótszym niż 10 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów turnusu.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w SENSO w formie pisemnej (drogą     e-mailową). Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.
 8. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku dokonania pełnej opłaty za turnus oraz zgłoszeniu rezygnacji w terminie powyżej 10 dni od planowej daty turnusu, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.
 10. Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany turnusu oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 10 dni przed planowaną data rozpoczęcia turnusu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.
 11. W przypadku turnusów odwołanych/przeniesionych na inny termin przez organizatora, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty lub przeksięgować wpłatę na poczet innego terminu turnusu.
 12. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż do 3 dni przed terminem turnusu.
 13. Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym. Skorzystanie z takiej opcji wymaga podpisania odrębnej umowy (szczegóły należy uzgodnić z opiekunem działu sprzedaży/opiekunem turnusu).
 14. W opłacie za turnus zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. SENSO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty turnusu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od SENSO. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim turnusie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu turnusu itd.).
 2. Dział organizacji turnusów udziela odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach turnusów zachowuje SENSO, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu SENSO. W przypadku naruszenia tego postanowienia SENSO może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez SENSO przekraczają wysokość kary umownej.
 4. Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas turnusów jest zabronione. SENSO może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział  w turnusie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że SENSO nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez SENSO. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem turnusu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług okaże się niemożliwe do zrealizowania, nie narusza to ważności innych postanowień. Miejscem rozstrzygania sporów wynikłych z stosunku umownego pomiędzy SENSO a Uczestnikiem jest właściwy sąd w Zduńskiej Woli.
 6. Do każdego z turnusów przypisana jest kwota zadatku, która składa się na poczet całej opłaty za szkolenie.

ZGODY

Uczestnik akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:

 1. otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j), od firmy SENSO ALEKSANDRA JARCZEWSKA,         ul. Łaska 56, lok. 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291465847, REGON: 101754146. Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.
 2. przetwarzanie swoich danych osobowych przez SENSO ALEKSANDRA JARCZEWSKA, ul. Łaska 56, lok. 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291465847, REGON: 101754146 w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r.         o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 3. otrzymywanie informacji handlowych od SENSO ALEKSANDRA JARCZEWSKA, ul. Łaska 56, lok. 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291465847, REGON: 101754146 na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 4. Dane uczestników będą wykorzystane przez SENSO wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

REKLAMACJE

Zasady składania reklamacji:

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy sensopsychologia@gmail.com w terminie do 14 dni od daty zakończenia turnusu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę turnusu, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od SENSO.

Prosimy o przemyślane zakupy. Nie ma możliwości rezygnacji z wybranego turnusu. Istnieje możliwość zmiany terminu turnusu (do 10 dni przed jego planowanym terminem) lub wymiany na inny turnus w takiej samej cenie lub droższy. Zapis ten obowiązuje również w przypadku, gdy nie utworzy się grupa na wybrany termin turnusu.

Wykonanie Avin.pl